Vanda Ponpimol A.Arayangura 1981 ( Vanda Madame Rattana × Vanda Phairot )


Species Ancestors


Immediate Offspring
* indicates available images
GrexSeed ParentPollen Parents
Pda. Wutinet V. Ponpimol Pda. Mimi Palmer
V. Ray's Pride V. Ponpimol V. Anant Gold
V. Super Fuchsia V. Ponpimol V. Bitz's Heartthrob
V. Manuvadee V. Ponpimol V. coerulea
V. Bitz's Heartthrob V. Ponpimol V. Gordon Dillon
V. Thong Chai V. Ponpimol V. Kasem's Delight
V. Oriental Almadina V. Ponpimol V. Korb Fah
V. Khaoyai Fantasy V. Ponpimol V. Korkitt
V. Ponpimol-merrillii V. Ponpimol V. merrillii
V. Scott McGraw V. Ponpimol V. Prakypetch
V. Ratchaburi Delight V. Ponpimol V. Ratchaburi Pink
V. Ratiratana Beauty V. Ponpimol V. Robert Smith
V. Ayusakorn V. Ponpimol V. Wirat
Pda. Perempuan Sri Aman Pda. Intan V. Ponpimol
Pda. Kirk Hoo Pda. Mevr. L. Velthuis V. Ponpimol
V. Mem. Mary Bonesteel V. Bangyikhan Red V. Ponpimol
V. CD3's Passion V. Chindavat V. Ponpimol
V. Arayangura V. Doctor Anek V. Ponpimol
V. Doctor Anek V. Fuchs Delight V. Ponpimol
V. Ratchaburi Ponrattana V. Madame Rattana V. Ponpimol
V. Raspberry Parfait V. Piyaporn V. Ponpimol
V. Indigo Dawn V. Sarapee Blue V. Ponpimol
V. Allan Stein V. Somsri Delight V. Ponpimol
V. Somsri Pretty V. Somsri Pink V. Ponpimol
V. Pakchong Post V. Taweewan V. Ponpimol
V. Van Delight V. Trevor Rathbone V. Ponpimol
V. Low's Delight V. Yen Jitt V. Ponpimol