Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Edna C.Shaw 1962 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya coccinea

Genus: Brassocattleya
Epithet: Edna

Bc. Edna
Photo: Fifth Lens Photos
Bc. Edna
Photo: Chariya
Bc. Edna
Photo: Fifth Lens Photos