Home > Genera > Hybrid > Brassocattleya Hybrid


Brassocattleya Edna C.Shaw 1962 - registered (RHS)
Brassavola nodosa (1831) × Cattleya coccinea (1836)

Genus: Brassocattleya
Epithet: Edna

Bc. Edna
Photo: Chariya
Bc. Edna
Photo: Fifth Lens Photos
Bc. Edna
Photo: Fifth Lens Photos