Home > Genera > Hybrid > Encyleyvola Hybrid


Encyleyvola Grapelade E.B.Horton 1991 - registered (RHS)
Encyvola Phoenix × Cattleya schilleriana

Genus: Encyleyvola
Subgenus: Falcata (50%)
Section: Guttatae (50%)
Epithet: Grapelade

Eyy. Grapelade
Photo: Abu Bugm
Eyy. Grapelade
Photo: Abu Bugm
Eyy. Grapelade
Photo: Phạm Thanh Hải