Home > Genera > hybrid > Encyleyvola hybrid > Encyleyvola Grapelade > Ancestors


Encyleyvola Grapelade E.B.Horton 1991 - registered (RHS)
Encyvola Phoenix × Cattleya schillerianaAncestors (total 4) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 25% 27
Cattleya schilleriana Rchb.f. 50% 40
Encyclia phoenicea (Lindl.) Neumann 25% 13
Encyvola Phoenix O.Kirsch 50% 3