Cattlianthe Sagarik Wax (1979) Chaiyapoom RHS (registered)
( Cattleya Summerland Girl × Cattlianthe Chocolate Drop )


Species Ancestors


Immediate Offspring
* indicates available images
GrexSeed ParentPollen Parent
Ctt. Graf's Guayoyo Ctt. Sagarik Wax C. tenebrosa
Ctt. Oripoto's Paint Ctt. Sagarik Wax Ctt. Art Deco
Ctt. Qing Ming Thirteen Ctt. Sagarik Wax Ctt. Bactia
Ctt. Sagarik Wax-Little Irene Ctt. Sagarik Wax Ctt. Little Irene
Eny. Kee Seng Grace Ctt. Sagarik Wax E. cordigera
Bct. Maikai-Sagarik Wax Bsn. Maikai Ctt. Sagarik Wax
Pgy. Siam Bronze Ctyh. Siam Jade Ctt. Sagarik Wax
Ctt. Krull's Wax Ctt. Chocolate Drop Ctt. Sagarik Wax
Lcn. Chien Ya Cranberry Lcn. Tzeng-Wen Love Ctt. Sagarik Wax
Rth. Graf's Metalica Rlc. Graf's Belleza Ctt. Sagarik Wax