Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Laeliinae
Genus: Meiracyllium:
  list  |   images
  • Mexico Southwest, Mexico, Northern America
  • Mexico Southeast, Northern America
  • El Salvador, Southern America
  • Guatemala, Southern America
  • Honduras, Southern America
  • Meiracyllium wendlandii Rchb.f. (1866)
Junichi Abe
Mrclm. trinasutum f. alba
蘇清記
Mrclm. trinasutum f. alba
蘇清記
Meiracyllium wendlandii (syn)
Robert Brylski
Mrclm. trinasutum
Edwin Alberto Pérez
Mrclm. trinasutum var. alba alba form
蘇清記
Meiracyllium wendlandii (syn)
more ...