Polystachya × nebulicola (2008) G.McDonald & McMurtry Kew (accepted)
( Polystachya ottoniana × Polystachya transvaalensis )


Ancestors (total 2) % Img
<i>Polystachya</i> <i>transvaalensis</i> 50% 1
<i>Polystachya</i> <i>ottoniana</i> 50% 2