Ancestors (total 12) % Img
Phalaenopsis Karen 12.5%
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 25%
Phalaenopsis Ramona 50%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 46.88%
Phalaenopsis Thomas Tucker 25%
Phalaenopsis Doris 81.25% 3
Phalaenopsis Elisabethae 46.88% 1
Phalaenopsis aphrodite 11.71% 20
Phalaenopsis amabilis 53.12% 37
Phalaenopsis Gilles Gratiot 23.45%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 12.5%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 35.15% 9