Ancestors (total 125) % Img
Phalaenopsis Versailles 1.73%
Phalaenopsis Cendrillon 5.46%
Phalaenopsis Mary Louise 6.25%
Phalaenopsis Show Girl 1.56%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 26.88%
Phalaenopsis Sharon Karleen 3.51%
Phalaenopsis Venustus 0.88%
Phalaenopsis Chief Tucker 5.28%
Phalaenopsis Mad Hatter 1.56%
Phalaenopsis Ariadne 1.87%
Phalaenopsis Ninon 0.1%
Phalaenopsis Ramona 10.93%
Phalaenopsis schilleriana 4.28% 46
Phalaenopsis Barbara Kirch 0.78%
Phalaenopsis Ruby Zada 1.56%
Phalaenopsis Cast Iron Monarch 3.52%
Phalaenopsis Rêve Rose 0.2%
Phalaenopsis Monique 0.39%
Phalaenopsis Elwyn Middleton 1.95%
Phalaenopsis Kauai Monarch 3.13%
Phalaenopsis Fanchette 3.91%
Phalaenopsis Thomas Tucker 11.81%
Phalaenopsis Dos Pueblos 6.24%
Phalaenopsis Louise Georgianna 1.77%
Phalaenopsis Red Eye 1.56%
Phalaenopsis Anouche 6.25%
Phalaenopsis Randi Virginia 12.5%
Phalaenopsis Daryl Beard 3.13%
Phalaenopsis Alice Gloria 1.56%
Phalaenopsis Hermosa 1.56%
Phalaenopsis Star of Rio 0.39%
Phalaenopsis Karen 5.93%
Phalaenopsis Pink Jewel 4.68%
Phalaenopsis Yoshino 1.73%
Phalaenopsis Ruby Lips 2.75%
Phalaenopsis Chieftain 5.97%
Phalaenopsis Luora 1.56%
Phalaenopsis Winged Victory 9.79%
Phalaenopsis Wiganiae 2.35% 13
Phalaenopsis Pink Princess 2.34%
Phalaenopsis Debbie Lawrence 3.13%
Phalaenopsis Rapture 12.5%
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 5.46%
Phalaenopsis Susan Merkel 2.34%
Phalaenopsis Hollywood 0.78%
Phalaenopsis Judy Karleen 3.51%
Phalaenopsis Scotti Maguire 3.13%
Phalaenopsis Malibu Impromptu 6.25%
Phalaenopsis Pua Kea 3.42%
Phalaenopsis Bridesmaid 3.13%
Phalaenopsis Perle Blanche 1.37%
Phalaenopsis Marie-Noel 6.25%
Phalaenopsis Labrador 12.5%
Phalaenopsis Gladys Read 4.69%
Phalaenopsis Midlip 1.56%
Phalaenopsis Bataan 0.2%
Phalaenopsis Lady Ruby 3.13%
Phalaenopsis Jardin des Plantes 4.68%
Phalaenopsis Alger 0.15% 1
Phalaenopsis Sally Lowrey 6.84%
Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana 0.85% 1
Phalaenopsis Fred Thomson 0.78%
Phalaenopsis Lachésis 1.56%
Phalaenopsis Goleta 15.05%
Phalaenopsis Kauai 1.56%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 3.13%
Phalaenopsis Lipstick 0.78%
Phalaenopsis Jimmy Hall 6.25%
Phalaenopsis Palm Beach 2.35%
Phalaenopsis Margaret Bean 11.04%
Phalaenopsis Gilles Gratiot 23.34%
Phalaenopsis amabilis 36.22% 37
Phalaenopsis lueddemanniana 0.2% 36
Phalaenopsis Rothschildiana 0.69% 1
Phalaenopsis Lady Jewel 12.5%
Phalaenopsis La Canada 10.68%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 31.94% 9
Phalaenopsis Pueblo Jewel 7.81%
Phalaenopsis Cindy Brandt 1.56%
Phalaenopsis Line Renaud 50%
Phalaenopsis Zada 0.78%
Phalaenopsis Candeur 3.13%
Phalaenopsis equestris 4.32% 54
Phalaenopsis Psyché 2.75%
Phalaenopsis Mildred Karleen 7.03%
Phalaenopsis Sedona's Suprise 50%
Phalaenopsis Queen Emma 0.39%
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 5.33%
Phalaenopsis Isis 9.38%
Phalaenopsis Sedona's Ranvim 25%
Phalaenopsis stuartiana 2.12% 46
Phalaenopsis Spitfire 0.78%
Phalaenopsis Altadena 5.54%
Phalaenopsis Jane McHenry 3.13%
Phalaenopsis Henriette Lecoufle 3.13%
Phalaenopsis Marmouset 0.2%
Phalaenopsis Jason Beard 3.13%
Phalaenopsis New Era 6.64%
Phalaenopsis Grand Condé 0.05% 5
Phalaenopsis Redfan 25%
Phalaenopsis Suemid 1.56%
Phalaenopsis Vivian Moorehead 6.25%
Phalaenopsis Ariadne-Amabilis 2.35%
Phalaenopsis Elisabethae 34.09% 1
Phalaenopsis Mem. Romaine Champagne 6.25%
Phalaenopsis Doris 47.59% 3
Phalaenopsis Juanita 10.54%
Phalaenopsis pulcherrima 2.34% 40
Phalaenopsis Chérubin 4.69%
Phalaenopsis Ann Hatter 13.28%
Phalaenopsis Princess Leta 1.56%
Phalaenopsis Regine Debris 25%
Phalaenopsis Pacific Princess 0.78%
Phalaenopsis Orglade's Blonde Belle 12.5%
Phalaenopsis Pasadena 6.25%
Phalaenopsis aphrodite 14.58% 20
Phalaenopsis San Songer 0.39%
Phalaenopsis Vimoroch 12.5%
Phalaenopsis sanderiana 2.97% 14
Phalaenopsis Freed's Adorable 3.13%
Phalaenopsis Orglade's Pewter Glaze 25%
Phalaenopsis Double Trouble 12.5%
Phalaenopsis Roselle 1.77%
Phalaenopsis Grace Palm 19.54%
Phalaenopsis Red Lip (1968) 1.56%