Ancestors (total 105) % Img
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 0.39%
Phalaenopsis Susan Merkel 0.78%
Phalaenopsis Sylvie 0.39%
Phalaenopsis Karleen's Wendy 3.13% 1
Phalaenopsis Pua Kea 7.35%
Phalaenopsis Judy Karleen 15.23%
Phalaenopsis Perle Blanche 0.32%
Phalaenopsis South Cha-Li 43.75%
Phalaenopsis Sally Lowrey 14.65%
Phalaenopsis Mount Kaala 12.5% 1
Phalaenopsis Jardin des Plantes 1.97%
Phalaenopsis Bataan 1.37%
Phalaenopsis Star of Rio 2.73%
Phalaenopsis Vercors 1.56%
Phalaenopsis Pink Jewel 0.78%
Phalaenopsis Yoshino 3.71%
Phalaenopsis Bandleader 3.13%
Phalaenopsis Karen 3.45%
Phalaenopsis Sharon Tucker 0.78%
Phalaenopsis Malibu Beauty 21.88%
Phalaenopsis Wiganiae 0.99% 13
Phalaenopsis Taisuco Althea 25%
Phalaenopsis Winged Victory 16.92%
Phalaenopsis Ruby Lips 2.73%
Phalaenopsis Chieftain 10.94%
Phalaenopsis Pink Princess 0.39%
Phalaenopsis Cast Iron Monarch 1.57%
Phalaenopsis Monique 1.56%
Phalaenopsis China Best Girl 25%
Phalaenopsis Dos Pueblos 0.78%
Phalaenopsis Thomas Tucker 6.85%
Phalaenopsis Fanchette 2.34%
Phalaenopsis Lucky Lady 18.75%
Phalaenopsis Elwyn Middleton 0.78%
Phalaenopsis Sara Jane 1.56%
Phalaenopsis Anouche 3.13%
Phalaenopsis Louise Georgianna 0.79%
Phalaenopsis Sharon Karleen 6.24%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 25.11%
Phalaenopsis Show Girl 10.94%
Phalaenopsis Cendrillon 1.17%
Phalaenopsis Versailles 3.71%
Phalaenopsis Sparkle 4.69%
Phalaenopsis Minouche 6.25%
Phalaenopsis Chief Tucker 5.86%
Phalaenopsis Venustus 0.4%
Phalaenopsis Ramona 0.78%
Phalaenopsis schilleriana 1.75% 46
Phalaenopsis Elinor Shaffer 6.25%
Phalaenopsis Odoriko 6.25%
Phalaenopsis Mad Hatter 1.56%
Phalaenopsis Ariadne 0.65%
Phalaenopsis Barbara Kirch 3.13%
Phalaenopsis Eva Lou 3.13%
Phalaenopsis Bright Lights 6.25%
Phalaenopsis Capitola 1.56%
Phalaenopsis sanderiana 3.9% 14
Phalaenopsis aphrodite 15.18% 20
Phalaenopsis Mount Lip 50% 2
Phalaenopsis Fifi 12.5%
Phalaenopsis Grace Palm 32.23%
Phalaenopsis Roselle 1.76%
Phalaenopsis Hamakita Beauty 12.5%
Phalaenopsis Redfan 7.81%
Phalaenopsis Taisuco Noble 50%
Phalaenopsis New Era 7.81%
Phalaenopsis Doris 43.54% 3
Phalaenopsis Juanita 11.72%
Phalaenopsis Ariadne-Amabilis 0.99%
Phalaenopsis Elisabethae 32.83% 1
Phalaenopsis Suemid 1.56%
Phalaenopsis pulcherrima 0.39% 40
Phalaenopsis Doreen 6.25%
Phalaenopsis Breathless 3.13%
Phalaenopsis Ann Hatter 15.62%
Phalaenopsis Chérubin 0.78%
Phalaenopsis Psyché 0.64%
Phalaenopsis equestris 8.24% 54
Phalaenopsis Pueblo Jewel 1.56%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 34.85% 9
Phalaenopsis Isis 1.56%
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 7.32%
Phalaenopsis Mildred Karleen 11.72%
Phalaenopsis Mount Beauty 25%
Phalaenopsis Sillouette 1.56%
Phalaenopsis Jason Beard 3.13%
Phalaenopsis Altadena 1.28%
Phalaenopsis stuartiana 0.81% 46
Phalaenopsis Spitfire 0.78%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 1.76%
Phalaenopsis Goleta 4.3%
Phalaenopsis Domremy 0.78%
Phalaenopsis Lachésis 0.78%
Phalaenopsis Phylis-Kay 9.38%
Phalaenopsis Su's Red Lip 12.5%
Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana 1.85% 1
Phalaenopsis Lipstick 5.46%
Phalaenopsis San Marino 3.13%
Phalaenopsis Margaret Bean 2.54%
Phalaenopsis Palm Beach 3.12%
Phalaenopsis La Canada 14.62%
Phalaenopsis lueddemanniana 1.37% 36
Phalaenopsis Rothschildiana 0.15% 1
Phalaenopsis amabilis 31.6% 37
Phalaenopsis Gilles Gratiot 26.29%