Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Cymbidieae
Subtribe:
  Stanhopeinae
Genus: Stanhopea:
  list  |   images
None
Gervais de Matas
Stan. Mem. Pedro Glucksmann
Gervais de Matas
Stan. Mem. Pedro Glucksmann
Gervais de Matas
Stan. Mem. Pedro Glucksmann
more ...


Species Ancestors (2)