Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Lepanthes:
  list  |   images
Subgenus: Lepanthes:
  list  |   images
Section: Lepanthes:
  list  |   images
Subsection: Lepanthes:
  list  |   images
  • Mexico Gulf, Mexico, Northern America
  • Mexico Southwest, Northern America
  • Mexico Southeast, Northern America
  • Belize, Southern America
  • Costa Rica, Southern America
  • El Salvador, Southern America
  • Guatemala, Southern America
  • Honduras, Southern America
  • Nicaragua, Southern America
  • Venezuela, Southern America
None