Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Saltatrices:
  list  |   images
Jarwoto Asoy
Masd. ampullacea
Jarwoto Asoy
Masd. ampullacea
Jarwoto Asoy
Masd. ampullacea
Gilberto Merino
Masd. ampullacea
more ...