Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Oscillantes:
  list  |   images
Tomas Bajza
Masd. andreettana
Tomas Bajza
Masd. andreettana
RLC
Masd. andreettana
Tomas Bajza
Masd. andreettana
Wiel Driessen
Masd. andreettana
Gilberto Merino
Masd. andreettana
Tomek Fox
Masd. andreettana
Gilberto Merino
Masd. andreettana
RLC
Masd. andreettana
more ...