Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Caudatae:
  list  |   images
  • Bolivia, Western South America, Southern America
  • Masdevallia boliviensis subsp. leucophaea (Luer & R.Vásquez) Luer (1988)
  • Masdevallia leucophaea Luer & R.Vásquez (1984)
None
Wiel Driessen
Masd. boliviensis
Wiel Driessen
Masd. boliviensis
Wiel Driessen
Masd. boliviensis
more ...