Gomonia Milón Argentino O.C.Toriggia 2003 (RHS registered)
Miltonia flavescens × Gomesa bifolia


Gomonia Milón Argentino has no offspring