Species (2) Section Adactylus

Browse Images

Genus - Species - - Year Distribution #descendants #photos
Apostasia latifolia 1889 W, Malesia
Apostasia nuda 1830 Assam to W. Malesia 4