Species (4)

Genus - Species - - Year Subgenus Section Subsection Series Distribution #descendants #photos
Diodonopsis anachaeta 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae W. South America 2
Diodonopsis erinacea 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae Costa Rica to Ecuador 4 22
Diodonopsis pterygiophora 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae Colombia (Antioquia)
Diodonopsis pygmaea 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae Costa Rica to NW. Ecuador